IL:  074-701-8887

US:  212-444-9054

UK:  020-8819-9839

Questions?  Visit our FAQs page or get in touch:  

Why IsraTransfer?

  • isratransfer
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • YouTube Social  Icon

IsraTransfer Ltd. ©2019  All Rights Reserved.​

Licensed by Ministry of Finance Number: 514135235

גילוי נאות

עושה כל מאמץ על מנת להבטיח שהמידע הנכלל באתר זה הוא נכון ומעודכן. המידע המוצג באתר זה אינו מיועד לשמש כבקשה לקבלת כספים IsraTransfer

     אינה נושאת בכל אחריות לכל הפסד הנגרם כתוצאה משימוש במידע הכלול באתר זה  IsraTransfer או המלצה לעסוק במסחר  

       

 

כל החלטה לבצע עסקה היא תמיד החלטתו של הלקוח, ואין אנו יכולים לשאת באחריות לכל הפסד, לרבות הפסד הנגרם משינוי בשער החליפין לפני שהלקוח מבצע עסקה, או אחריה

לבקשת הלקוח, אנו עשויים לספק מידע אודות השוק, אולם מידע זה אינו ניתן כייעוץ ואל לו ללקוח להסיק דבר מן המידע

תנאי עסקאות החליפין במטבעות זרים מורכבים מאוד ובלתי יציבים, ולפיכך אין אנו יכולים לשאת באחריות להחלטת הלקוח לבצע עסקה